Radar (Radar hàng hải)

Khai thác và sử dụng RADAR JMA9900_Instruction_Manual (ref doc)

Khai thác và sử dụng Radar 1940 (ref doc)

Các bước đồ giải tránh va bằng radar (ref doc – eng ver)

Lý thuyết RADAR

SLIDE SHOW RADAR FURUNO 1940

GMDSS LOG

Advertisements