ECDIS (Hệ thống thông tin & hiển thị hải đồ điện tử)

ECDIS Bản mô phỏng Tiếng Việt (ref book)

ECDIS Enav tiengviet (ref doc)

Advertisements