AIS (Hệ thống tự động nhận dạng)

Lý thuyết về hệ thống tự  động nhận dạng AIS

Khai thác và sử  dụng AIS JHS 180 (Eng ver)

Advertisements