Echo Sounder (Máy Đo Sâu)

LÝ THUYẾT VỀ MÁY ĐO SÂU

Khai thác và sử dụng JFE 585 Instruction Manual (ref doc)

Advertisements