Luật Biển Việt Nam 2012

Toàn văn Luật Biển Việt Nam JAN 2013 (ref doc)

danh muc_giay_chung_nhan_tai_lieu_can_co_tren_tau_bien (ref doc)

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam  (Vietnam Maritime Law 2005)

Thủ Tục Trình Khánh Nghị Hàng Hải Việt Nam  (ref doc)

Quy định điều tra tai nạn Hàng hải Việt Nam (ref doc)