Tổn thất chung-Tổn thất riêng

Tổn thất chung-Tổn thất riêng

Bài tập phân bổ tổn thất chung  (tham khảo only)

Trong một hành trình đi biển, tàu gặp bão.  Để thoát bão, thuyền trưởng tự ý cho tàu mắc cạn và ném một phần hàng hóa trên tàu xuống biển.  Sau đó, thuyền trưởng tuyên bố TTC.  Tình hình tổn thất như sau:
( CPTTC )- Hàng A bị ném xuống biển: 200.000 USD
( TTR )- Hàng B bị nước mưa: 400.000 USD
( CPTTC )- Hàng C bị ném xuống biển: 50.000 USD
( CPTTC )- Chi phí cho thủy thủ: 50.000 USD
( HSTTC )- Máy tàu làm việc quá sức để thoát cạn bị hỏng phải sửa chữa mất: 100.000 USD

Hãy phân tích và phân bổ TTC nói trên, biết:
– Giá trị hàng A: 300.000 USD
– Giá trị hàng B: 600.000 USD
– Giá trị hàng C: 50.000 USD
– Giá trị cước phí chưa thu: 50.000 USD
– Giá trị tàu biển: 1.200.000 USD

Giải

Bước 1:  Xác định tỷ lệ đóng góp =L/CV=tổng giá trị TTC/tổng giá trị chịu phân bổ

L=tổng hy sinh TTC + tổng chi phí TTC = (100.000)+(200.000+50.000+50.000)=400.000$
CV=tổng CV tàu + tổng CV hàng +tổng CV cước trả sau = (1200.000)+(300.000+(600.000-400.000)+50.000)+50.000
L/CV=400.000 / 1.800.000 = 2/9

Bước 2:  Xác định mức đóng góp vào TTC của từng quyền lợi
Cx=L/CV*CVx

Ctàu=2/9*1200.000=266667$
C hàng A = 2/9*300.000=66666,67$
C hàng B = 2/9 * 200.000=44444,44$
C hàng C = 2/9 * 50.000=111111$
C cước trả sau = 2/9 *50.000=111111$

Bước 3: Xác định kết quả tài chính của các bên
A phải đóng 66667$
A đã hy sinh 200.000$
A nhận về : 200.000-66667=133333$

B phải đóng 444444$
B đã hy sinh 0$
B đóng 444444$

C phải đóng 111.111 $
C đã hy sinh 50.000$
C nhận về 111.111 – 50.000 = 38889 $