PV TRANS lại về nhất

IMG_7175 (Copy)Trong 6 tháng đầu năm 2019, PVTrans (Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: doanh thu đạt 4.170,3 tỷ đồng, tương đương 156% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 480,1 tỷ đồng, tương đương 196% kế hoạch 6 tháng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 180,2 tỷ đồng, tương đương 164% kế hoạch 6 tháng.

Được biết, trong năm 2019, PVTrans đưa vào khai thác gồm 03 tàu chở LPG mới, 01 tàu chở dầu sản phẩm mới trong quý 1/2019, 01 tàu chở dầu thô APOLLO được PVT tiếp nhận trong tháng 6/2019. Trước đó, kế hoạch kinh doanh năm 2019 được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là 5.500 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mục tiêu này lần lượt giảm 30% và 48% so với thực hiện năm 2018 khi ban lãnh đạo PVT cho biết ngành vận tải dầu khí dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trong năm 2019. Như vậy, so với kế hoạch cả năm đã đề ra, PVT đã đạt 75% mục tiêu doanh thu và 96% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới