VINALINES tiếp tục dẫn đầu về thua lỗ

537384Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) lại đội sổ với 3.478,48 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn có nợ phải thu quá hạn là 313,23 tỷ đồng. Các đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp tại Vinalines lên đến 51/63 đơn vị có vốn đầu tư của Công ty mẹ thua lỗ hoặc hiệu quả thấp, cổ tức thu được năm 2014 bằng 0,46% vốn đầu tư.


Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin có vốn chủ sở hữu âm 8.481,6 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông (-3.403 tỷ đồng), CTCP Vận tải Biển Bắc (-2.219 tỷ đồng), CTCP Vận tải dầu khí Việt Nam (-2.114 tỷ đồng), Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA (-539,33 tỷ đồng), Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (-1.075,37 tỷ đồng), CTCP Hàng Hải Đông Đô (-316,95 tỷ đồng), CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (-124 tỷ đồng), CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (-10 tỷ đồng). Tại CTCP Vận tải biển Vinaship lỗ lũy kế lớn hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu 748,59 tỷ đồng/32,1 tỷ đồng, CTCP Tiếp vận Biển Đông 52,8 tỷ đồng/10 tỷ đồng.

Kiểm toán nhà nước cũng cho biết, một số khoản cho vay, bảo lãnh tiềm ẩn nguy cơ khó đòi, mất vốn Công ty mẹ – Vinalines cho 3 công ty con vay theo chủ trương của Chính phủ, khó thu hồi 457,8 tỷ đồng; bảo lãnh và tiếp nhận bảo lãnh cho các đơn vị kinh doanh thua lỗ 6.204,54 tỷ đồng, 151,8 triệu USD và 69,2 triệu EUR tiềm ẩn rủi ro

Trong số tập đoàn, tổng công ty có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao tại Vinalines có Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cà Mau 153,92 lần, CTCP Phát triển Hàng Hải Việt Nam 55,21 lần, Công ty TNHH MTV Cảng Năm Căn 17,69 lần; Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines Đông Đô 40,55 lần; CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 27,62 lần…

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới