Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006

1206-053 ILO_MLC Link_external_tcm171-520889

http://www.hanghaikythuat.tk

Ngày 12/8, Bộ GTVT đã có quyết định số 2382/QĐ-BGTVT “Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006”.

Theo đó mục đích của kế hoạch nhằm: Triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Công ước MLC 2006 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013: Bảo đảm cho các tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam hoạt động bình thường phù hợp vởi yêu cầu của Công ước MLC 2006 ngay từ thời điểm Công ước phát sinh hiệu lực kể từ ngày 20/8/2013; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thuyền viên, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên để khai thác hiệu quả đội tàu biển của Việt Nam phù hợp với các yêu cầu của Công ước MLC 2006. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ GTVT đã đề ra các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong nước về lao động hàng hải để triển khai đầy đủ, toàn điện các quy định, tiêu chuẩn của Công ươc MLC 2006;

2. Tổ chức triển khai việc kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho tàu theo yêu cầu của Công ước MLC 2006, bao gồm Giấy chứng nhận Lao động hàng hải (MLC) và Tuyên bố phù hợp lao động hàng hải (DMLC);

3. Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện nghĩa vụ kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài ra, vào cảng biển Việt Nam. Xây dựng hệ thống biện pháp bảo đảm thực thi quy định của Công ước MLC 2006, bao gồm công tác kiểm tra, kiểm soát để thực hiện trách nhiệm của quốc gia đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam và trách nhiệm của quốc gia có cảng;

4. Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước MLC 2006, tạo sự kết nối thông tin thông suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động hàng hải theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); Triển khai thiết lập cơ chế tham vấn Hội đồng ba bên để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Công ước MLC 2006;

7. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Công ước MLC 2006 bao gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan và do Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng Ban chỉ đạo;

8. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước MLC 2006 tói các doanh nghiệp vận tải biển, các cơ sở đào tạo, huấn luyện, cung ứng thuyền viên, các cơ sở đóng tàu và thuyền viên Việt Nam và người lao động hàng hải;

9. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi công cộng theo lộ trình đáp ứng nhu cầu văn hóa, giải trí, thông tin cho thuyền viên tại các cảng biển theo quy định của Công ước MLC 2006;

10. Định kỳ báo cáo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về kết quả thực hiện Công ước MLC 2006. Tăng cường hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế khác nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo công chức, viên chức quản lý và đội ngũ sỹ quan, thuyền viên và chuyển giao công nghệ liên quan đến thực hiện Công ước MLC 2006; Thúc đẩy hợp tác song phương với các nước thành viên của Công ước MLC 2006 để tham khảo kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật của các nước này. Theo Kế hoạch, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải và các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Vận tải sẽ phải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phụ trách để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong nước về lao động hàng hải.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới