Tỷ lệ lưu giữ tàu rất cao của PSC Trung Cộng năm 2012

873

http://www.hanghaikythuat.tk

Cơ quan an toàn hàng hải Trung Cộng (China MSA) vừa đưa ra các thông báo hàng năm cho năm 2012. Năm ngoái riêng các sỹ quan PSC của China MSC đã tiến hành 8327 cuộc kiểm tra và đã lưu giữ 603 tàu nước ngoài. Trong năm 2012 họ tập trung chủ yếu vào kiểm tra về hệ thống FSS (Fire Safety Systems), họ đã kiểm tra 1801 tàu nước ngoài và lưu giữ 74 tàu trong số đó với tỷ lệ lưu giữ là 4,11%.

Các điểm nổi bật trong báo cáo:

– 603 tàu bị lưu giữ ở Trung Quốc với tỷ lệ 7,24 %. Trong khi đó tỷ lệ lưu giữ trung bình của TOKYO MOU (Việt Nam là thành viên) chỉ là 4,44 %. Nghĩa là tỷ lệ lưu giữ ở Trung Cộng là rất là cao.

– 46354 lỗi đã bị tìm ra bởi PSC Trung Cộng trong 8327 cuộc kiểm tra. Số lỗi trung bình mỗi tàu là 5,57. Như so sánh, số lỗi trung bình của một tàu trong TOKYO MOU là chỉ 3,32 %.

-Tỉnh Giang Tô (Jiangshu), Phúc Kiến (Shenzhen) và Hải Nam (Hainan) là nơi mà số lỗi tìm ra ở mỗi tàu là nhiều nhất Trung Cộng.

-Số lỗi liên quan đến hệ thống chữa cháy chiếm 20,2 % tổng số lỗi, về an toàn hàng hải chiếm 16,8 % và hệ thống cứu sinh là 12,2 %

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới