MLC 2006 yêu cầu chi trả cho thuyền viên …

Công ước lao động hàng hải 2006 yêu cầu các chủ tàu phải có nguồn tài chính an toàn để chi trả cho các thuyền viên bị bỏ rơi ở nước ngoài.

Từ các vụ việc trong lịch sử , các thuyền viên bị bỏ rơi ở nước ngoài đó không phải là một rủi ro để được bảo hiểm.

Nếu một chủ tàu phá sản thì chi phí hồi hương, tiền lương chưa thanh toán của thủy thủ, sẽ được ưu tiên nếu tàu sau đó được bán đấu giá hợp pháp.

Công ước lao động hàng hải 2006 – có hiệu lực vào 8/2013 – sẽ chuyển các rủi ro này cho các công ty bảo hiểm và yêu cầu chủ tàu phải có nguồn tiền an toàn để bù đắp rủi ro như vậy.

 

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới